Skip to content

Roedd gan Gymru un o’r poblogaethau hynaf yn y DU yng nghanol 2012

Dadansoddiad 2013 y Swyddfa Ystadegau Gwladol o nodweddion Cymru

Mae dadansoddiad Proffiliau Rhanbarthau a Gwledydd diweddaraf y SYG yn cymryd cipolwg ar nodweddion rhanbarthol y Deyrnas Unedig, gan edrych ar agweddau fel poblogaeth, oedran, cyflogaeth, trosedd a phrisiau tai. Mae proffil Cymru yn dangos bod ganddi un o boblogaethau hynaf y DU gydag oedran canolrif o 41.7 o flynyddoedd, ac un o ganrannau uchaf y boblogaeth oedolion (14%) ag anableddau sy’n cyfyngu ar eu gweithgareddau bob dydd neu eu gwaith. Cyfrannodd Cymru bron 4% o allbwn economaidd y DU a’r gyfradd ddiweithdra yn ail chwarter 2013 oedd 8.2%.

Mae gan Gymru’r dwysedd poblogaeth trydydd isaf

Cymru yw’r drydedd fwyaf o wledydd y DU a rhanbarthau Lloegr; yn llai o ran arwynebedd na’r Alban ond yn fwy nag unrhyw ranbarth yn Lloegr ac eithrio’r De-orllewin; mae’n cwmpasu 9% o holl arwynebedd y DU sef 20,700 cilometr sgwâr. Rhanbarth mynyddig ydyw’n gyffredinol, gyda’r prif gopaon yn y gogledd a’r canolbarth, yn enwedig Eryri. Roedd dau draen (67.2%) o’r bobl yn byw mewn ardaloedd trefol yn 2011, wedi eu crynodi’n bennaf yn ne-ddwyrain y wlad.

Roedd gan Gymru boblogaeth o 3.1 miliwn yng nghanol 2012, a oedd bron 5% o boblogaeth y DU. Mae hyn yn ei gwneud yn llai na’r Alban ond yn fwy na Gogledd Iwerddon a rhanbarth Gogledd-ddwyrain Lloegr. Roedd poblogaeth Cymru wedi cynyddu 0.3% ers canol 2011 o’i chymharu â 0.7% i’r DU yn ystod yr un cyfnod. Dwysedd poblogaeth Cymru yng nghanol 2012 oedd 148 o bobl y cilometr sgwâr o’i gymharu â Lloegr (411), yr Alban (68) a Gogledd Iwerddon (134).

Pobl 65 mlwydd oed ac yn hŷn oedd 19% o’r boblogaeth yn 2012

Yng nghanol 2012, roedd oedran canolrif trigolion Cymru yn un o’r uchaf ar 41.7 oed, o’i gymharu â 39.7 oed i’r DU. Pobl 65 mlwydd oed ac yn hŷn oedd 19.1% o’r boblogaeth o’u cymharu â 17% i’r DU. Roedd pobl o dan 16 oed yn cyfrif am 18.1% o’r boblogaeth, o’u cymharu â 18.8% i holl boblogaeth y DU.

Roedd gan fwy na 14% (14.3%) o oedolion 16 i 64 oed anableddau a oedd cyfyngu ar eu gweithgareddau bob dydd neu eu gwaith yn y flwyddyn a ddaeth i ben ym Mawrth 2013, un o’r cyfrannau uchaf o holl wledydd y DU a rhanbarthau Lloegr, o’u cymharu â 12.2% i’r DU. Disgwyliad oes adeg geni am y cyfnod tair blynedd 2008 i 2010 oedd 77.5 mlwydd i ddynion ac 81.7 mlwydd i fenywod, o’u cymharu â 78.1 ac 82.1 mlwydd yn y drefn honno i’r DU.

Cyfrannodd Cymru 4% o allbwn economaidd y DU yn 2011

Cyfrannodd Cymru bron 4% o allbwn economaidd (gwerth crynswth ychwanegol) y DU yn 2011, sydd ond yn uwch na Gogledd Iwerddon (2.3%) a rhanbarth Gogledd-ddwyrain Lloegr (3.2%). Y gyfradd creu busnesau yng Nghymru oedd 9.3% yn 2011, yr ail gyfradd isaf o blith gwledydd y DU a rhanbarthau Lloegr, o’i chymharu ag 11.2% i’r DU.

Yn ail chwarter 2013, roedd y gyfradd ddiweithdra yng Nghymru yn 8.2%, ychydig yn uwch na chyfartaledd y DU o 7.8%. Safodd y gyfradd gyflogaeth ar 69.4% yn yr un cyfnod, o’i chymharu â chyfradd y DU o 71.5%. Yn Ebrill 2012, enillion wythnosol crynswth canolrif i weithwyr amser llawn a oedd yn ennill cyfradd oedolion a oedd yn preswylio yng Nghymru oedd £455, o'i cymharu â £498 yn yr Alban, £460 yng Ngogledd Iwerddon a £506 yn y DU.

Pris cyfartalog tŷ yng Nghymru wedi ei addasu am y cymysgedd o dai a werthwyd ym Mehefin 2013 oedd £162,000, uwchlaw ffigur Gogledd Iwerddon (£130,000) ac islaw’r Alban (£181,000) a Lloegr (£251,000).

Ble gallaf ddysgu mwy am ystadegau rhanbarthol y Swyddfa Ystadegau Gwladol?

Dadansoddwyd yr ystadegau hyn gan y tîm Adrodd Is-wladol yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol gan ddefnyddio data o amrediad o ystadegau swyddogol. Os hoffech chi ddysgu mwy am yr ystadegau rhanbarthol diweddaraf, gweler ein Nodiadau ar Ffynonellau, tablau diweddaraf (260.5 Kb Excel sheet) a’n pecyn mapio a siartio rhyngweithiol neu ewch i’n tudalennau Cyfeiriadur Tablau. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau, hoffem ni eu clywed! Anfonwch e-bost atom yn better.info@ons.gsi.gov.uk.

Categorïau: Business and Energy, Economy, Health and Social Care, Labour Market, People and Places, Communities, Neighbourhoods and Communities, Housing and Households, Housing Market, Population
Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.