Skip to content

Rhyddhau: Cyfrifiad 2011, Ystadegau Ymfudo ar gyfer Cymru

Dyddiad rhyddhau: 23 Mai 2014

Cyswllt

Alexa Bradley

2011 Census

census.customerservices@ons.gsi.gov.uk

Ffôn: +44 (0)1329 444972

Categorïau: Population, Migration, Migration within the UK

Amlder datgan: Bob deng mlynedd

Iaith: Cymraeg

Cwmpas daearyddol: Cymru

Dadansoddiad Daearyddol: Uwch Ardal Allbwn/Parth data

Enw(au)'r arolwg: Census

Yn y datganiad hwn

Mae'r datganiad hwn yn cynnwys tri thabl ar ymfudo o fewn Cymru, wedi'i groesdablu â'r gallu i siarad Cymraeg ac un neu fwy o bynciau eraill o'r cyfrifiad. Caiff dau dabl eu darparu ar lefelau Wardiau Cyfunol ac Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol Cyfrifiad 2011, a chaiff un ei ddarparu ar lefel Awdurdod Unedol. Mae pob tabl ar gael i'w lawrlwytho fel tabl cyfeirio ar ffurf Excel.

Mae lefel y manylder yn y tablau Nodweddion Manwl yn golygu, er mwyn atal gwybodaeth am unigolion rhag cael ei datgelu, mai dim ond ar gyfer ardaloedd sydd â throthwyon poblogaeth gofynnol o 1,000 o bobl neu 400 o gartrefi y cânt eu cynhyrchu. Mae rhai wardiau islaw'r trothwy hwn. Yn yr achosion hyn, caiff y ward ei huno â ward gyfagos, neu wardiau cyfagos, hyd nes y bydd amcangyfrif cyfunol y Cyfrifiad ar gyfer y wardiau a unwyd uwchlaw'r trothwy gofynnol o ran pobl (1,000) a chartrefi (400). Caiff nodweddion manwl felly eu cynhyrchu ar gyfer wardiau a elwir yn Wardiau Cyfunol Cyfrifiad 2011. Mae'r set gyflawn o Wardiau Cyfunol Cyfrifiad 2011 yn cynnwys y wardiau hynny sydd wedi'u cyfuno yn ogystal â'r wardiau hynny sydd uwchlaw'r trothwy a heb eu cyfuno. Mae hyn yn golygu bod pob rhan o Gymru a Lloegr wedi'i chynnwys.

Mae rhagor o wybodaeth am Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol a Wardiau Cyfunol Cyfrifiad 2011 ar gael gan adran Daearyddiaeth SYG.

Bydd SYG yn cyhoeddi ystadegau ymfudo ychwanegol ar gyfer y DU gyfan yn ddiweddarach yn 2014.

Mae croesdablau ar gyfer pynciau eraill o'r cyfrifiad ar gael ar gyfer Wardiau Cyfunol ac Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol Cyfrifiad 2011 mewn tablau Nodweddion Manwl, ac ar gyfer Ardaloedd Cynnyrch mewn tablau Nodweddion Lleol. Mae'r holl Nodweddion Manwl a Lleol ar gael ar wefan Nomis.

Mae rhagor o wybodaeth am amcangyfrifon y cyfrifiad, gan gynnwys manylion y fethodoleg a ddefnyddiwyd a gwybodaeth am sut y caiff is-grwpiau eraill o'r boblogaeth eu cyfrif a'u diffinio, ar gael yng nghanllaw defnyddwyr Cyfrifiad 2011.

Mae rhagor o wybodaeth am addasrwydd at ddiben yr ystadegau yn y datganiad hwn ar gael yn y papur Gwybodaeth am Ansawdd a Methodoleg (157.6 Kb Pdf) .

Caiff yr Ystadegau Gwladol hyn eu cynhyrchu yn unol â safonau proffesiynol uchel a'u rhyddhau yn unol â'r trefniadau a gymeradwywyd gan Awdurdod Ystadegau'r DU.

Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.