Skip to content

Rhyddhau: Cyfrifiad 2011, Ystadegau Allweddol ar gyfer awdurdodau unedol yng Nghymru

Dyddiad rhyddhau: 11 Rhagfyr 2012

Categorïau: Population, Population Estimates, People and Places, Households, International Migration, Families, Marriages, Cohabitations, Civil Partnerships and Divorces, Migration, People, Identity, Language

Amlder datgan: Bob deng mlynedd

Iaith: Cymraeg

Cwmpas daearyddol: Y DU

Dadansoddiad Daearyddol: Awdurdod Lleol/Sir

Enw(au)'r arolwg: Census

  • Roedd gan Gymru boblogaeth breswyl arferol o 3.1 miliwn yn 2011, cynnydd o 5 y cant ers 2001. Roedd bron un o bob pump (18 y cant, 563,000) o breswylwyr yn 65 oed neu drosodd.

  • Yn 2011, fel y gwelwyd yn 2001, roedd gan Gymru fwy o breswylwyr â phroblem iechyd neu anabledd hirdymor, ychydig o dan chwarter (23 y cant, 696,000), yn uwch nag unrhyw ranbarth yn Lloegr.

  • Nododd 58 y cant (1.8 miliwn) o breswylwyr Cymru eu bod yn Gristnogion yn 2011, 14 pwynt canran yn is na 2001 a gostyngiad is nag unrhyw un o ranbarthau Lloegr.

  • Nododd bron draean (32 y cant, 983,000) o'r boblogaeth yng Nghymru nad oedd ganddynt grefydd yn 2011, mwy nag unrhyw un o ranbarthau Lloegr.

  • Nododd bron dwy ran o dair (66 y cant, 2.0 miliwn) o breswylwyr Cymru eu bod yn Gymry yn 2011. O'r rhain, nododd 218,000 ohonynt eu bod yn ystyried eu hunain yn Brydeinwyr hefyd.

  • Roedd 30 y cant (169,000) o breswylwyr arferol Cymru a oedd yn dair oed a throsodd ac a allai siarad Cymraeg (562,000) yn 2011 rhwng tair a 15 oed.

  • Nododd un o bob pedwar o'r boblogaeth breswyl arferol 16 oed a throsodd yng Nghymru (26 y cant, 651,000) nad oedd ganddynt unrhyw gymwysterau cydnabyddedig yn 2011.

  • Yr ail gategori fwyaf o ran cymwysterau yng Nghymru yn 2011 oedd Lefel 4 neu uwch e.e. gradd Baglor neu uwch (24 y cant, 614,000).

Mae ystadegau Cyfrifiad 2011 yn darparu ffynhonnell gyfoethog o wybodaeth am nifer, dosbarthiad a nodweddion y boblogaeth yng Nghymru.

Caiff yr Ystadegau Gwladol hyn eu cynhyrchu yn unol â safonau proffesiynol uchel a'u rhyddhau yn unol â'r trefniadau a gymeradwywyd gan Awdurdod Ystadegau'r DU.

Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.