Skip to content

Rhyddhau: Cyfrifiad 2011, Ystadegau Allweddol ar gyfer parciau cenedlaethol yng Nghymru

Dyddiad rhyddhau: 19 Chwefror 2013

Cyswllt

Emma White

Cyfrifiad 2011

census.customerservices@ons.gsi.gov.uk

Ffôn: +44 (0)1329 444972

Categorïau: Population, Population Estimates, Population Estimates by Age and Sex, People and Places, Households, Number of Households, International Migration, Families, Disability and Self-reported Health, Children, Education and Skills, Employment, Economic Inactivity

Amlder datgan: Bob deng mlynedd

Iaith: Cymraeg

Cwmpas daearyddol: Cymru

Dadansoddiad Daearyddol: Awdurdod Lleol/Sir

Enw(au)'r arolwg: Census

Mae'r gyfres hon yn rhoi tablau Ystadegau Allweddol Cyfrifiad 2011 ar gyfer parciau cenedlaethol yng Nghymru. 

Cyhoeddir y rhain ochr yn ochr ag Ystadegau Allweddol ar gyfer parciau cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr ac maent yn ategu'r un tablau a gyhoeddwyd yn yr Ystadegau Allweddol ar gyfer awdurdodau unedol yng Nghymru ym mis Rhagfyr 2012.

Darperir y 35 o dablau Ystadegau Allweddol ar gyfer y tri pharc cenedlaethol yng Nghymru ym mis Rhagfyr 2011.

Mae poblogaeth wasgarog parciau cenedlaethol yn golygu y byddai cynhyrchu ystadegau gan ddefnyddio’r dull ardaloedd cynnyrch sy'n gweddu orau a ddefnyddir ar gyfer holl ystadegau eraill y cyfrifiad yn tueddu i roi amcangyfrif anghywir o'u poblogaethau ac ni fyddai'n addas at y diben. Am y rheswm hwn, darperir ystadegau parciau cenedlaethol ar gyfer y poblogaethau o fewn union ffiniau'r parciau, yn amodol ar addasiadau safonol er mwyn diogelu yn erbyn datgelu gwybodaeth gyfrinachol. Mae'r rhain yn adlewyrchu poblogaeth a nodweddion yr ardaloedd hyn yn fwy cywir, ac yn rhoi'r wybodaeth orau bosibl i'w defnyddio gan Awdurdodau Parciau Cenedlaethol wrth iddynt fynd ati i gyflawni eu cyfrifoldebau o ran cadwraeth, cynllunio, rheoli hamdden a meithrin lles cymdeithasol ac economaidd cymunedau lleol.

Mae rhagor o wybodaeth am y Polisi Daearyddiaeth ar gyfer Ystadegau Gwladol a'r defnydd o ddulliau sy'n gweddu orau ac sy'n gweddu'n union ar gyfer cynhyrchu ystadegau ar gael gan Daearyddiaeth y SYG.

Darperir sylwadau a dadansoddiad o amcangyfrifon y cyfrifiad a nodir yn y gyfres hon yn y dadansoddiad 'Nodweddion Parciau Cenedlaethol 2011' a gyhoeddwyd fel rhan o'r Ystadegau Allweddol ar gyfer parciau cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr.

Mae sylwadau ar lefel ranbarthol ar gael yn y bwletinau ystadegol a gyhoeddwyd fel rhan o'r canlynol:

Darperir dadansoddiadau manylach o amcangyfrifon y cyfrifiad ar gyfer rhai pynciau a gyhoeddwyd ar y cyd â phob un o'r cyfresi hyn; mae'r rhain ar gael ar wefan Dadansoddi'r Cyfrifiad. Caiff dadansoddiadau pellach eu cyhoeddi yn ddiweddarach yn 2013.

Yn ystod 2013, bydd SYG yn rhyddhau croes-dablau o nodweddion, megis oedran, rhyw neu ethnigrwydd. Bydd hyn yn rhoi ffynhonnell ddata hyd yn oed fwy gwerthfawr a chyfoethog i'r nifer sy'n defnyddio'r cyfrifiad.

Mae rhagor o wybodaeth am addasrwydd at ddiben yr ystadegau yn y gyfres hon ar gael yn y papur Gwybodaeth am Ansawdd a Methodoleg.

Gwybodaeth ddefnyddiol arall

Ystadegau Allweddol ar gyfer awdurdodau unedol yng Nghymru

Amcangyfrifon o'r boblogaeth a chartrefi ar gyfer Cymru

Canllaw Cyfrifiad 2011 i ddefnyddwyr

Prosbectws Cyfrifiad 2011

Caiff yr Ystadegau Gwladol hyn eu cynhyrchu yn unol â safonau proffesiynol uchel a'u rhyddhau yn unol â'r trefniadau a gymeradwywyd gan Awdurdod Ystadegau'r DU.

Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.