Skip to content

Cyfrifiad 2011 - Rhagair gan yr Ystadegydd Gwladol

Dyddiad rhyddhau: 16 Gorffennaf 2012 Lawrlwytho PDF

Mae'r Cyfrifiad Poblogaeth, a gynhelir bob deg mlynedd, yn ffynhonnell heb ei hail o wybodaeth am nifer, dosbarthiad a nodweddion poblogaeth Cymru a Lloegr. Mae a wnelo'r wybodaeth â'r boblogaeth gyfan ar adeg benodol, ac mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i ni gynnwys pob unigolyn.
Cynhaliwyd Cyfrifiad 2011 ar 27 Mawrth 2011, a bydd y wybodaeth a gasglwyd yn gwneud cyfraniad hanfodol i bolisi cyhoeddus a'r gwasanaethau a ddarperir, ac yn sail i benderfyniadau allweddol, yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat dros y deg mlynedd nesaf.

Mae'r cyhoeddiad hwn yn amlinellu canlyniadau cyntaf Cyfrifiad Cymru a Lloegr yn 2011. Mae'n rhoi darlun o'r boblogaeth breswyl arferol, cartrefi â phreswylwyr ynddynt a phreswylwyr byrdymor.

Mae i bob cyfrifiad ei nodweddion unigryw - datblygiadau ac agweddau arloesol newydd i ddiwallu anghenion newidiol defnyddwyr, adlewyrchu amgylchiadau cymdeithasol-ddemograffig ac economaidd sy'n esblygu, a manteisio ar fethodolegau a thechnolegau newydd. Wrth ddylunio Cyfrifiad 2011 ystyriodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) y gwersi a ddysgwyd o Gyfrifiad 2001 a'r newidiadau disgwyliedig mewn cymdeithas rhwng 2001 a 2011.  Hefyd, ystyriodd SYG yr argymhellion a wnaed gan gyrff allanol, megis Pwyllgor Dethol y Trysorlys, y Swyddfa Archwilio Genedlaethol, y Comisiwn Ystadegau, y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a’r Gymdeithas Llywodraeth Leol yn eu hadolygiadau annibynnol eu hunain o Gyfrifiad 2001.

Fodd bynnag, byddai llwyddiant Cyfrifiad 2011 wedi bod yn amhosibl heb gydweithrediad aelodau'r cyhoedd a wnaeth lenwi a dychwelyd eu ffurflenni cyfrifiad; gwaith caled staff maes y Cyfrifiad a'u helpodd i wneud hynny; cymorth llawer o bobl a sefydliadau eraill, yn enwedig awdurdodau lleol, gyda phob agwedd ar y gwaith; a diwydrwydd fy staff fy hun yn SYG a chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru, Caerdydd. Felly hoffwn ddiolch i bawb a gyfrannodd at Gyfrifiad 2011, ond yn arbennig i'r cyhoedd a ymatebodd mor dda.

Jil Matheson
Ystadegydd Gwladol

Ffynhonnell: Swyddfa Ystadegau Gwladol

Nodiadau cefndirol

  1. Mae manylion y polisi ar ryddhau data newydd ar gael yn www.statisticsauthority.gov.uk/assessment/code-of-practice/index.html neu drwy anfon e-bost at y Swyddfa Cysylltiadau â'r Cyfryngau: media.relations@ons.gsi.gov.uk

    Caiff yr Ystadegau Gwladol hyn eu cynhyrchu yn unol â safonau proffesiynol uchel a'u rhyddhau yn unol â'r trefniadau a gymeradwywyd gan Awdurdod Ystadegau'r DU.

Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.