Skip to content

Cymraeg

Annwyl Syr Jon

Rôl fwy ffurfiol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru wrth lunio Cyfrifiad y Boblogaeth ar gyfer Cymru

Cytunodd Ysgrifennydd Ariannol y Trysorlys a Phrif Weinidog Cymru y dylid gwneud ychwanegiad penodol i'r Concordat ar Ystadegau fel ffordd o gydnabod ein cyd-gyfranogiad mewn materion sy'n effeithio ar Gyfrifiad Poblogaeth Cymru a Lloegr ac er mwyn sefydlu rôl fwy ffurfiol i'r Cynulliad. Bydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol a Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ceisio cyflawni hyn yng nghyfarfod diweddaru nesaf y Memorandwm Dealltwriaeth rhwng Llywodraeth y DU a Gweinyddiaethau Datganoledig. Fe'm cynghorwyd gan Swyddfa'r Dirprwy Brif Weinidog y bydd hwn yn digwydd ar amser priodol ar ôl etholiadau'r gweinyddiaethau datganoledig ym mis Mai.

Mae'r Prif Weinidog hefyd wedi gofyn i swyddogion drafod ac asesu opsiynau deddfwriaeth eilradd a allai sefydlu'r rôl ffurfiol hon hefyd. Yr wyf yn hapus i hyn ddigwydd ond ni allwn ymrwymo fy hun i gefnogi'r opsiynau hyn hyd nes i asesiad llawn, gan gynnwys cyngor cyfreithiol, gael ei gynnal.

Fel Cofrestrydd Cyffredinol Cymru a Lloegr, yr wyf am i bob Cyfrifiad yng Nghymru fod yn llwyddiannus. Er mwyn helpu i gyflawni hyn, ystyriaf ei bod yn ddyletswydd arnaf i ymgynghori â'r holl grwpiau yng Nghymru sydd â diddordeb, yn enwedig y Cynulliad Cenedlaethol ei hun, ynglyn â chynnwys ffurflenni'r Cyfrifiad, y casgliadau a'r allbwn ystadegol yn y dyfodol. Gobeithiaf y gallwn gydweithio er mwyn sicrhau bod unrhyw weithgaredd yn ymwneud â'r Cyfrifiad yng Nghymru yn y dyfodol yn adlewyrchu barn a gofynion pobl a llywodraeth Cymru yn llawn.

Yn gywir

Len Cook
Cofrestrydd Cyffredinol Cymru a Lloegr

Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.